ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ

ગવર્મેન્ટ ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ,

દાંડીયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧

ફોન નં : +૯૧ ૨૬૫ ૨૪૧૩૯૩૫

ઈ-મેઈલ: info@gthsvadodara.org

કોપીરાઈટ   તમામ હક સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.                                                                                  ડીઝાઈન અને ડેવેલોપ કર્તા : દાલીઆ વેબ અને સોફ્ટ સોલ્યુશન

હોમ અમારા વિશે એડમિશન ન્યુઝ અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થી વર્ગ સંપર્ક કરો
Home

સરનામું

અમને શોધો

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.

ડાયરેક્ટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન દ્વારા સંચાલિત

સ્થાપના - ૧૯૫૬

semenaxcaps.com

સ્કૂલ સ્ટાફ અને શિક્ષકો

શ્રી આર. કે. જેઠવા


  આચાર્યશ્રી


શ્રી વી. કે. રાઠવા

વાયરમેન ઇનસ્ટ્રકટર


શ્રી જી.જી.રાઠવા


શ્રી એન.જી.પરમાર


જુનીયર ક્લાર્ક


પ્યુન


સ્ટોર કીપર


શ્રીમતી પી. એચ. દરજી


શ્રી જી.એસ.મહાદીક


હમાલ


શ્રી પી.કે. રાઠવા

આસીસ્ટન્ટ લેકચરર


શ્રી આર.ડી. પટેલ

જુનીયર લેકચરર


શ્રી એ.આર. ટેલર


ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ ઇનસ્ટ્રકટર


શ્રી એસ. સી. પટેલ

ફીટર ઇનસ્ટ્રકટર