ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ

ગવર્મેન્ટ ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ,

દાંડીયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧

ફોન નં : +૯૧ ૨૬૫ ૨૪૧૩૯૩૫

ઈ-મેઈલ: info@gthsvadodara.org

કોપીરાઈટ   તમામ હક સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.                                                                                  ડીઝાઈન અને ડેવેલોપ કર્તા : દાલીઆ વેબ અને સોફ્ટ સોલ્યુશન

હોમ અમારા વિશે એડમિશન ન્યુઝ અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થી વર્ગ સંપર્ક કરો
Home

સરનામું

અમને શોધો

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.

ડાયરેક્ટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન દ્વારા સંચાલિત

સ્થાપના - ૧૯૫૬

semenaxcaps.com

રીઝલ્ટ - ધોરણ ૯ અને ૧૦, ટી.ઈ.બી., એન.સી.વી.ટી.

ધોરણ

વર્ષ

મંજૂર

બેઠકો

રજીસ્ટર

હાજર

પાસ

પરિણામ (%)

૨૦૧૦/૧૧

૧૯૩

૧૪૬

૧૪૦

૧૪૦

૧૦૦

૨૦૧૦/૧૧

૧૯૩

૧૬૭

૧૬૫

૧૬૫

૧૦૦

૧૦

૨૦૧૦/૧૧

૧૯૩

૧૪૯

૧૪૯

૧૪૯

૧૦૦

૨૦૧૧/૧૨

૧૯૩

૯૧

૮૮

૮૮

૧૦૦

૨૦૧૧/૧૨

૧૯૩

૧૨૯

૧૨૯

૧૨૯

૧૦૦

૧૦

૨૦૧૧/૧૨

૧૯૩

૧૫૮

૧૫૮

૧૫૮

૧૦૦

૨૦૧૨/૧૩

૧૯૩

૮૭

૮૭

૮૭

૧૦૦

૧૦

૨૦૧૨/૧૩

૧૯૩

૧૨૮

૧૨૮

૧૨૮

૧૦૦

ધોરણ ૮/૯/૧૦ ટેકનીકલ વિષયના પરિણામોની યાદી

ટી.ઈ.બી. ના વિષયના પરિણામોની યાદી

કોર્સ

વર્ષ

મંજૂર બેઠકો

રજીસ્ટર

હાજર

પાસ

% પરિણામ

ઇલેક્ટ્રોનીક્સ એપ્લાયન્સીસ એન્ડ કોમ્પુટર ટેકનીશીયન

૨૦૧૦-૧૧

૨૦૧૧-૧૨

૨૦૧૨-૧૩

૫૦

૫૦

૫૦

૫૦

૫૦

૫૦

૪૨

૩૨

૩૪

૩૩

૨૨

૧૦

૭૯

૬૯

૨૯

ઈલેક્ટ્રીકલ ઇન્સ્ટોલેસન વાયરીંગ એન્ડ જોઈન્ટીંગ

૨૦૧૦-૧૧

૨૦૧૧-૧૨

૨૦૧૨-૧૩

૨૫

૨૫

૨૫

૨૫

૨૫

૨૫

૨૩

૨૪

૧૬

૧૯

૨૨

૧૬

૮૩

૯૨

૧૦૦

ઈલેક્ટ્રીકલ મોટર રીવાઈન્ડીંગ એન્ડ સર્વિસીસ

૨૦૧૦-૧૧

૨૦૧૧-૧૨

૨૦૧૨-૧૩

૨૫

૨૫

૨૫

૨૫

૧૯

૧૨

૬૩

એન.સી.વી.ટી. ના વિષયના પરિણામોની યાદી

કોર્સ

વર્ષ

મંજૂર બેઠકો

રજીસ્ટર

હાજર

પાસ

% પરિણામ

ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ

૨૦૦૮-૧૦

૨૦૦૯-૧૧

૨૦૧૦-૧૨

૩૮

૧૯

૩૮

૩૮

૧૯

૩૮

૨૯

૧૫

૩૧

૨૦

૧૪

૩૧

૬૩

૯૩

૧૦૦

ફિટર

૨૦૦૮-૧૦

૨૦૦૯-૧૧

૨૦૧૦-૧૨

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૫

૩૩

૩૮

૩૫

૩૩

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

રેફ્રિજરેશન અને

એરકન્ડીશનીંગ મિકેનિક

૨૦૦૮-૧૦

૨૦૦૯-૧૧

૨૦૧૦-૧૨

૩૮

૧૯

૩૮

૩૮

૧૯

૩૮

૨૯

૧૫

૩૦

૨૯

૧૫

૩૦

૧૦૦

૧૦૦

૯૭

વર્ષ ૨૦૧૩ S.S.C. નું  પરિણામ

વર્ષ ૨૦૧૪ S.S.C. નું  પરિણામ

સ્કૂલ

સમયગાળો (વર્ષ)

વિષય

વિદ્યાર્થી નું નામ

ટકાવારી

સયાજી હાઈસ્કૂલ

 ૨૦૧૩

EOE

મસ્કે પ્રશાંત એ

૯૫%BEPM

ગાંધી મીત બી

૯૫%CAEO

મકવાણા અરવિંદ એમ

૯૬%

ગીતામંદીર

 ૨૦૧૩

EOE

પરમાર યશ ડી

૯૦%BEPM

દેશમુખ દુર્ગેશ ડી

૯૧%CAEO

બામણીયા ધીરજ આર

૯૪%

સ્કૂલ

સમયગાળો (વર્ષ)

વિષય

વિદ્યાર્થી નું નામ

ટકાવારી

સયાજી હાઈસ્કૂલ

 ૨૦૧૪

EOE

દેવતા ધ્રુવ સુનીલભાઈ

૯૬%BEPM

ભાવસાર નીસીત ધર્મેન્દ્રભાઈ

૯૪%CAEO

જીન્ગર હર્ષ બ્રિજેશકુમાર

૯૨%

ગીતામંદીર

 ૨૦૧૪

EOE

કનોજીયા રવિ નરેશભાઈ

૮૭%BEPM

પરદેશી વૈભવ મુકેશભાઈ

૯૮%CAEO

યાદવ મયુર સુરેન્દ્રભાઈ

૯૭%

એન.સી.વી.ટી. ના તારલાઓ

નામ

કોર્સ

સ્તર

વર્ષ

રોશની ઘન્શ્યામભાઈ પટેલ

D.C. TRADE STOOD

1st IN 47th STATE LEVEL SKILL COMPETITION

જાન્યુવારી-૨૦૧૧

કર્ટિસ મેલરોય જ્હોન

D.C. TRADE STOOD

1st IN 48th STATE LEVEL SKILL COMPETITION

નવેમ્બર-૨૦૧૧

કર્ટિસ મેલરોય જ્હોન

D.C. TRADE STOOD

1st IN 48th ALL INDIA SKILL COMPETITION

જાન્યુવારી-૨૦૧૨