ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ

ગવર્મેન્ટ ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ,

દાંડીયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧

ફોન નં : +૯૧ ૨૬૫ ૨૪૧૩૯૩૫

ઈ-મેઈલ: info@gthsvadodara.org

કોપીરાઈટ   તમામ હક સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.                                                                                  ડીઝાઈન અને ડેવેલોપ કર્તા : દાલીઆ વેબ અને સોફ્ટ સોલ્યુશન

હોમ અમારા વિશે એડમિશન ન્યુઝ અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થી વર્ગ સંપર્ક કરો
Home

સરનામું

અમને શોધો

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.

ડાયરેક્ટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન દ્વારા સંચાલિત

સ્થાપના - ૧૯૫૬

semenaxcaps.com
વધુ માહિતી  વધુ માહિતી  વધુ માહિતી 

અભ્યાસક્રમમાંથી વિદ્યાર્થીઓને મિકેનીકલ ક્ષેત્રે તથા બાંધકામ ક્ષેત્રે પાયા નું જ્ઞાન મેળવી શકશે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ સરકારી અને પ્રાઇવેટ ક્ષેત્ર ના ઉધોગ માં રોજગારી તથા સ્વરોજગારી મેળવી શકશે તથા આગળ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવામાં મદદરૂપ થશે          

નેશનલ કાઉન્સીલ વોકેસન ટ્રેનીંગ

અભ્યાસક્રમના હેતુઓ અને સિદ્ધિઓ :

વિદ્યાર્થીઓ નીચે જણાવેલ વિષયો માં જ્ઞાન તથા કૌશલ્ય મેળવશે :

1). FITTER - જેમાં ફીટીંગ ને લગતા સાધનો ની તાલીમ આપવામાં આવે છે.

2). DRAFTSMAN CIVIL - જેમાં ડીઝાઈનીંગ અને ડ્રોઈંગ ને લગતી તાલીમ આપવામાં આવે છે.

3). RACM - જેમાં તેની રચના અને માહિતી ની જાણકારી આપવામાં આવે છે.

એન.સી.વી.ટી.(I.T.I) ના વિષયોની યાદી

એન.સી.વી.ટી. ના વિષયના પરિણામોની યાદી

એન.સી.વી.ટી. ની કુલ બેઠકો

કોર્સ

વર્ષ

મંજૂર બેઠકો

રજીસ્ટર

હાજર

પાસ

% પરિણામ

ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ

૨૦૦૮-૧૦

૨૦૦૯-૧૧

૨૦૧૦-૧૨

૩૮

૧૯

૩૮

૩૮

૧૯

૩૮

૨૯

૧૫

૩૧

૨૦

૧૪

૩૧

૬૩

૯૩

૧૦૦

ફિટર

૨૦૦૮-૧૦

૨૦૦૯-૧૧

૨૦૧૦-૧૨

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૮

૩૫

૩૩

૩૮

૩૫

૩૩

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

રેફ્રિજરેશનઅને

એરકન્ડીશનીંગ મિકેનિક

૨૦૦૮-૧૦

૨૦૦૯-૧૧

૨૦૧૦-૧૨

૩૮

૧૯

૩૮

૩૮

૧૯

૩૮

૨૯

૧૫

૩૦

૨૯

૧૫

૩૦

૧૦૦

૧૦૦

૯૭

અભ્યાસકર્મ

સમયગાળો

શૈક્ષણીક લાયકાત

મંજૂર બેઠકો

ફિટર

૨ વર્ષ

ધોરણ ૧૦ પાસ

૭૬

રેફ્રિજરેશન અને

એરકન્ડીશનીંગ મિકેનિક

૨ વર્ષ

ધોરણ ૧૦ પાસ

૫૭

ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ

૨ વર્ષ

ધોરણ ૧૦ પાસ

૫૭

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કૂલ, વડોદરા ફી માળખુ

વિભાગ / ફી નાપ્રકાર

ટ્યુશન ફી

ટર્મ ફી

ડીપોઝીટ

એન્ટ્રી ફી

રજીસ્ટ્રેશન ફી

કુલ

આઈ.ટી.આઈ.  વિભાગ

૨૪૦/-

૩/-

૫૦/-

૨/-

- - -

૨૯૫/-

નંબર

કોર્સ

સમયગાળો (વર્ષ અને સેમિસ્ટર)

ડાઉનલોડ કોર્ષ

ફિટર

૨ વર્ષ


રેફ્રિજરેશન અને એરકન્ડીશનીંગ મિકેનિક

૨ વર્ષ


ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ

૨ વર્ષ


એન.સી.વી.ટી. ના અભ્યાસક્રમ ની યાદી

ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ

આ અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીને માર્કેટીંગ, કટીંગ ટુલ્સ ની અને ફીટીંગ ને લગતા બધા પ્રકાર ના સાધનોની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવે છે.

આ અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીને બિલ્ડીંગ પ્લાનીંગ તથા ડીઝાઈનીંગ અને સિવિલ એન્જી માં સંપૂર્ણ પાને તાલીમ આપવામાં આવે છે.

આ અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીને રેફ્રીજરેટર અને દરેક પ્રકારના ની રચના અને કાર્યપધ્ધતિ જેવી કે ઇન્સ્ટોલેશન, ફોલ્ટ ની માહિતી આપવામાં આવે છે.

એન.સી.વી.ટી. ના તારલાઓ

નામ

કોર્સ

સ્તર

વર્ષ

રોશની ઘન્શ્યામભાઈ પટેલ

D.C. TRADE STOOD

1st IN 47th STATE LEVEL SKILL COMPETITION

જાન્યુવારી-૨૦૧૧

કર્ટિસ મેલરોય જ્હોન

D.C. TRADE STOOD

1st IN 48th STATE LEVEL SKILL COMPETITION

નવેમ્બર-૨૦૧૧

કર્ટિસ મેલરોય જ્હોન

D.C. TRADE STOOD

1st IN 48th ALL INDIA SKILL COMPETITION

જાન્યુવારી-૨૦૧૨