ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ

ગવર્મેન્ટ ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ,

દાંડીયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧

ફોન નં : +૯૧ ૨૬૫ ૨૪૧૩૯૩૫

ઈ-મેઈલ: info@gthsvadodara.org

કોપીરાઈટ   તમામ હક સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.                                                                                  ડીઝાઈન અને ડેવેલોપ કર્તા : દાલીઆ વેબ અને સોફ્ટ સોલ્યુશન

હોમ અમારા વિશે એડમિશન ન્યુઝ અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થી વર્ગ સંપર્ક કરો
Home

સરનામું

અમને શોધો

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.

ડાયરેક્ટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન દ્વારા સંચાલિત

સ્થાપના - ૧૯૫૬

semenaxcaps.com

ફોટો ગેલેરી

જુઓ ગેલેરી

ધોરણ ૯ અને ૧૦

માટે

ટી.ઈ.બી.

માટે

એન.સી.વી.ટી. (I.T.I)

માટે

G.T.H.S

સ્કુલ કેમ્પસ

G.T.H.S

સ્કુલમાં વૃક્ષારોપણ

નો

પ્રોગ્રામ

G.T.H.S

સ્કુલમાં

સફાઈ અભિયાન અને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ

પ્રેક્ટીકલ અને થીયરી ના વર્ગખંડ

જુઓ ગેલેરી

પ્રેક્ટીકલ અને થીયરી ના વર્ગખંડ

જુઓ ગેલેરી

પ્રેક્ટીકલ અને થીયરી ના વર્ગખંડ

જુઓ ગેલેરી જુઓ ગેલેરી જુઓ ગેલેરી

G.T.H.S

સ્કૂલમાં ગાંધીનગરના

Jt. ડાયરેક્ટરની

મુલાકાત

G.T.H.S

સ્કુલમાં ગાંધીજયંતી

નો  પ્રોગ્રામ

૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮

G.T.H.S

સ્કુલના

કેમ્પસમાં સ્વતંત્રતા

દિવસની ઉજવણી

૧૫ ઓગસ્ટ૨૦૧૮

જુઓ ગેલેરી જુઓ ગેલેરી જુઓ ગેલેરી