ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ

ગવર્મેન્ટ ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ,

દાંડીયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧

ફોન નં : +૯૧ ૨૬૫ ૨૪૧૩૯૩૫

ઈ-મેઈલ: info@gthsvadodara.org

કોપીરાઈટ   તમામ હક સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.                                                                                  ડીઝાઈન અને ડેવેલોપ કર્તા : દાલીઆ વેબ અને સોફ્ટ સોલ્યુશન

હોમ અમારા વિશે એડમિશન ન્યુઝ અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થી વર્ગ સંપર્ક કરો
Home

સરનામું

અમને શોધો

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.

ડાયરેક્ટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન દ્વારા સંચાલિત

સ્થાપના - ૧૯૫૬

semenaxcaps.com

એડમિશન

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કૂલ, વડોદરા ફી માળખુ

વિભાગ / ફી નાપ્રકાર

ટ્યુશન ફી

ટર્મ ફી

ડીપોઝીટ

એન્ટ્રી ફી

રજીસ્ટ્રેશન ફી

કુલ

હાઈસ્કૂલ

 - - -

 - - -

૧૦/-

 - - -

- - -

૧૦/-

ટી.ઈ.બી. વિભાગ

૨૧૦/-

૫૦/-

૧૫૦/-

૧૫/-

૫/-

 ૪૩૦/-

આઈ.ટી.આઈ.  વિભાગ

૨૪૦/-

૩/-

૫૦/-

૨/-

- - -

૨૯૫/-

ધોરણ ૯ અને ૧૦ ના અભ્યાસક્રમ ની યાદી

નંબર

કોર્સ

સમયગાળો (વર્ષ અને સેમિસ્ટર)

એડમિશન ફોર્મ

એલીમેન્ટસ  ઓફ એન્જીનીયરીંગ

૧+૧ વર્ષ


બેઝીક એન્જીનીયરીંગ પ્રોસેસ મેન્ટેનસ એન્ડ સેફટી

૧+૧ વર્ષ


કોમ્પ્યુટર એડેડ એન્જીનીયરીંગ ડ્રોઈંગ

૧+૧ વર્ષ


ડાઉનલોડ

ટી.ઈ.બી. ના અભ્યાસક્રમ ની યાદી

નંબર

કોર્સ

સમયગાળો (વર્ષ અને સેમિસ્ટર)

એડમિશન ફોર્મ

ઈલેક્ટ્રીકલ ઇન્સ્ટોલેસન વાયરીંગ એન્ડ જોઈન્ટીંગ

૧ વર્ષ


ઇલેક્ટ્રોનીક્સ એપ્લાયન્સીસ એન્ડ કોમ્પુટર ટેકનીશીયન

૧ વર્ષ


ઈલેક્ટ્રીકલ મોટર રીવાઈન્ડીંગ એન્ડ સર્વિસીસ

૧ વર્ષ


ડાઉનલોડ

નંબર

કોર્સ

સમયગાળો (વર્ષ અને સેમિસ્ટર)

એડમિશન ફોર્મ

ફિટર

૨ વર્ષ


રેફ્રિજરેશન અને એરકન્ડીશનીંગ મિકેનિક

૨ વર્ષ


ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ

૨ વર્ષ


એન.સી.વી.ટી. ના અભ્યાસક્રમ ની યાદી

ડાઉનલોડ