ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ

ગવર્મેન્ટ ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ,

દાંડીયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧

ફોન નં : +૯૧ ૨૬૫ ૨૪૧૩૯૩૫

ઈ-મેઈલ: info@gthsvadodara.org

કોપીરાઈટ   તમામ હક સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.                                                                                  ડીઝાઈન અને ડેવેલોપ કર્તા : દાલીઆ વેબ અને સોફ્ટ સોલ્યુશન

હોમ અમારા વિશે એડમિશન ન્યુઝ અભ્યાસક્રમ વિદ્યાર્થી વર્ગ સંપર્ક કરો
Home

સરનામું

અમને શોધો

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.

ડાયરેક્ટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન દ્વારા સંચાલિત

સ્થાપના - ૧૯૫૬

semenaxcaps.com
વધુ માહિતી 
વધુ માહિતી 

સરકારી ટેકનીકલ  હાઇસ્કુલ વડોદરા ની સ્થાપના ૧૩ જુન ૧૯૫૮ માં સયાજી હાઇસ્કુલ ઘડીયાળી પોળ ના બિલ્ડીંગમાં થઇ હતી. ત્યારે શરૂઆતમાં એકજ ડીવીઝન થી એટલેકે ૪૦ વિદ્યાર્થીઓની સંસ્થાથી ટેકનીકલ શિક્ષણ આપવાનું વડોદરા ખાતે શુભ શરૂઆત થઇ હતી. ત્યારબાદ સરકારશ્રીની મંજુરી મુજબ ટેકનીકલ  હાઇસ્કુલ નું આ નવું બિલ્ડીંગ બનાવવામાં આવ્યું આ બિલ્ડીંગનું ઉદઘાટન જેતે વખત ના મુંબઈ રાજ્ય ના શિક્ષણમંત્રીશ્રી હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ ના હસ્તે તારીખ ૨ એપ્રિલ ૧૯૬૦ ના રોજ ઉદઘાટન થયું હતુ. જે આ સંસ્થા દાંડીયા બજાર અરવિંદ આશ્રમની બાજુમાં આવેલ હોવાથી પ્રચાર પ્રસાર સહેલાઈ થી થયો હતો.

વડોદરા એક સંસ્કારી, કલાનગરી અને ઔદ્યોમિક નગરી હોવાથી ટેકનીકલ શિક્ષણ ના પાયા ના જ્ઞાનની ખુબજ જરૂરિયાત હોઈ આ સંસ્થા વરદાન રૂપ સાબિત થઇ.

સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કુલ,વડોદરા વિશે

વધુ માહિતી 

સરકારી ટેકનીકલ હાઈસ્કુલમાં ચાલતા અભ્યાસકર્મો

વધુ માહિતી વધુ માહિતી 

ન્યુઝ

શ્રી આર. કે. જેઠવા - આચાર્યશ્રી